Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Właściwość miejscowa

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten sąd wojewódzki, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zakresem swego działania obejmuje województwo podlaskie.
Sprawy z zakresu działania Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rozpatrywane są przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości zamieszkuje strona skarżąca.

Od dnia 11 października 2008 roku sprawy z zakresu działania:

 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
 • Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)
 • Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416)

będą rozpatrywane przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

 

Podstawa prawna:

 •  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 718)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 72, poz. 653)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016)
Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2012
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:13
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  30-06-2016 14:36
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 17526
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
15-950 Białystok
ul. H.Sienkiewicza 84
NIP: 966-08-59-348 REGON: 052222639
Numer konta: 07101010490041412231000000

Wydział Informacji Sądowej:

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
strona www: bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30

Biuro podawcze Sądu czynne:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×